sida

Interpellationer Kommunfullmäktige

Interpellation Tillgänglighet

Ställd till ordförande Peter Söderberg Servicenämnden Kungsbacka kommun 2014-04-08.

Tillgänglighet handlar om den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i samhället även för personer med funktionsnedsättning. Vilket också kan tolkas som funktionsnedsättning av tillfällig karaktär.
Att förbättra/öka tillgängligheten är ett av de centrala målen inom funktionshinderspolitiken och ett politiskt ställt mål.

Funktionsnedsättning kan röra sig om rörelsehinder av permanent eller tillfällig art, nedsatt syn eller hörsel, läs och skrivsvårigheter eller till följd av psykiska besvär. För att alla skall kunna delta i samhället oavsett funktionsförmåga måste hinder identifieras och undanröjas. Alla som arbetar med den byggda miljön måste ha funktionshinder perspektivet med från övergripande nivå till detaljer.

Kungsbacka kommun har tecknat ett 5-årigt hyresavtal för några av sina verksamheter i ”Alléskolans” huvudbyggnad. Huvudbyggnaden är i flera våningar och saknar hiss.

 

Hur har ansvariga tänkt runt tillgänglighetsfrågan vid tecknandet av avtalet?

Planeras installation av hiss för att öka tillgängligheten och möjligheten till att verka inom befintlig kommunal verksamhet för personer med funktionsnedsättning?

 

Kungsbacka 2014-04-08

Dela den här sidan:

Kopiera länk